દિલ્હી માં લગ્નની દુલ્હનનો મેકઅપ આર્ટીસ્ટ

Preeti Vyas Rawal

Make up by preetirawal

Sumedha Thakur

Ashinemakeovers

Subah Seth

Makeup artist

વધૂનો મેકઅપ

₹ 15,000 – 30,000

અતિથીનો મેકઅપ

₹ 5,000 – 10,000

મેકઅપનું રિહર્સલ

₹ 2,000 – 8,000

Surbhi Singhal

Surbhi makeovers

વધૂનું હેરડો + મેકઅપ

₹ 15,000 – 20,000

અતિથીનો મેકઅપ

₹ 3,000 – 5,000

વધુ 20 બતાવો