ದೆಹಲಿ ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ವಧುವಿನ ಮೇಕಪ್ ಕಲಾವಿದ

Preeti Vyas Rawal

Make up by preetirawal

Sumedha Thakur

Ashinemakeovers

Subah Seth

Makeup artist

ವಧುವಿನ ಮೇಕ್‌ಅಪ್‌

₹ 15,000 – 30,000

ಅತಿಥಿಯ ಮೇಕ್‌ಅಪ್

₹ 5,000 – 10,000

ಮೇಕಪ್ ನ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸ

₹ 2,000 – 8,000

Surbhi Singhal

Surbhi makeovers

ವಧುವಿನ ಕೇಶಾಲಂಕಾರ + ಮೇಕ್‌ಅಪ್

₹ 15,000 – 20,000

ಅತಿಥಿಯ ಮೇಕ್‌ಅಪ್

₹ 3,000 – 5,000

ಹೆಚ್ಚು 20 ತೋರಿಸಿ