ഡെല്‍ഹി ലെ വിവാഹ ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍മാര്‍

ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം

15,000 – 25,000₹

പ്രി വെഡ്ഡിങ്ങ് ഫോട്ടോഗ്രഫി

15,000 – 48,000₹

ഫോട്ടോ + വീഡിയോ പാക്കേജ് 2 ദിവസങ്ങള്‍

50,000 – 55,000₹

ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം

60,000 – 1,20,000₹

പ്രി വെഡ്ഡിങ്ങ് ഫോട്ടോഗ്രഫി

10,000 – 40,000₹

അധികമായുള്ള ആല്‍ബം

10,000 – 25,000₹

ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം

35,000 – 55,000₹

ഫോട്ടോ + വീഡിയോ പാക്കേജ് 1 ദിവസം

80,000 – 1,00,000₹

പ്രി വെഡ്ഡിങ്ങ് ഫോട്ടോഗ്രഫി

40,000 – 1,00,000₹

ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം

20,000 – 30,000₹

പ്രി വെഡ്ഡിങ്ങ് ഫോട്ടോഗ്രഫി

15,000 – 20,000₹

അധികമായുള്ള ആല്‍ബം

മുതല്‍10,000₹

ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം

40,000 – 1,50,000₹

പ്രി വെഡ്ഡിങ്ങ് ഫോട്ടോഗ്രഫി

10,000 – 50,000₹

ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം

25,000 – 40,000₹

ഫോട്ടോ + വീഡിയോ പാക്കേജ് 1 ദിവസം

60,000 – 75,000₹

പ്രി വെഡ്ഡിങ്ങ് ഫോട്ടോഗ്രഫി

20,000 – 35,000₹

ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം

50,000 – 60,000₹

പ്രി വെഡ്ഡിങ്ങ് ഫോട്ടോഗ്രഫി

50,000 – 60,000₹

അധികമായുള്ള ആല്‍ബം

15,000 – 20,000₹

ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം

50,000 – 1,50,000₹

പ്രി വെഡ്ഡിങ്ങ് ഫോട്ടോഗ്രഫി

12,000 – 18,000₹

അധികമായുള്ള ആല്‍ബം

10,000 – 2,50,000₹

Magica By Rish Agarwal

ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം

50,000 – 75,000₹

ഫോട്ടോ + വീഡിയോ പാക്കേജ് 1 ദിവസം

1,25,000 – 1,50,000₹

പ്രി വെഡ്ഡിങ്ങ് ഫോട്ടോഗ്രഫി

35,000 – 50,000₹

ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം

മുതല്‍45,000₹

പ്രി വെഡ്ഡിങ്ങ് ഫോട്ടോഗ്രഫി

മുതല്‍15,000₹

അധികമായുള്ള ആല്‍ബം

മുതല്‍12,000₹

ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം

25,000 – 35,000₹

ഫോട്ടോ + വീഡിയോ പാക്കേജ് 1 ദിവസം

45,000 – 65,000₹

പ്രി വെഡ്ഡിങ്ങ് ഫോട്ടോഗ്രഫി

15,000 – 35,000₹

ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം

5,000 – 50,000₹

പ്രി വെഡ്ഡിങ്ങ് ഫോട്ടോഗ്രഫി

40,000₹

ഫോട്ടോ + വീഡിയോ പാക്കേജ് 2 ദിവസങ്ങള്‍

2,50,000₹

ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം

8,000 – 12,000₹

അധികമായുള്ള ആല്‍ബം

5,000 – 15,000₹

ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം

30,000 – 1,00,000₹

പ്രി വെഡ്ഡിങ്ങ് ഫോട്ടോഗ്രഫി

20,000 – 45,000₹

അധികമായുള്ള ആല്‍ബം

10,000 – 30,000₹

ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം

25,000 – 35,000₹

ഫോട്ടോ + വീഡിയോ പാക്കേജ് 1 ദിവസം

50,000 – 60,000₹

പ്രി വെഡ്ഡിങ്ങ് ഫോട്ടോഗ്രഫി

മുതല്‍12,000₹

ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം

40,000₹ വരെ

പ്രി വെഡ്ഡിങ്ങ് ഫോട്ടോഗ്രഫി

8,000 – 16,000₹

Foto cruise

ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം

60,000 – 80,000₹

ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം

30,000 – 40,000₹

പ്രി വെഡ്ഡിങ്ങ് ഫോട്ടോഗ്രഫി

40,000 – 50,000₹

കൂടുതല്‍ 20 പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുക