ഡെല്‍ഹിവിവാഹ വധുവിനെ ഒരുക്കുന്ന മെയ്ക്കപ്പ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ്

Sumedha Thakur

Ashinemakeovers

Subah Seth

Makeup artist

വധുവിന്‍റെ മെയ്ക്കപ്പ്

15,000 – 30,000₹

അതിഥികളുടെ മെയ്ക്കപ്പ്

5,000 – 10,000₹

മെയ്ക്ക്അപ്പ് റിഹേഴ്സല്‍

2,000 – 8,000₹

Surbhi Singhal

Surbhi makeovers

വധുക്കളുടെ ഹെയര്‍ഡു+മെയ്ക്കപ്പ്

15,000 – 20,000₹

അതിഥികളുടെ മെയ്ക്കപ്പ്

3,000 – 5,000₹

കൂടുതല്‍ 20 പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുക