வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபர்கள் தில்லி

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 50,000 – 60,000

1 நாள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்

₹ 1,00,000 – 1,50,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 35,000 – 60,000

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 10,000 – 15,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 10,000 – 15,000

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 15,000 முதல்

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 20,000 – 30,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 15,000 – 25,000

கூடுதல் ஆல்பம்

₹ 6,000 – 15,000

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 15,000 – 25,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 15,000 – 48,000

2 நாட்கள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்

₹ 50,000 – 55,000

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 60,000 – 1,20,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 10,000 – 40,000

கூடுதல் ஆல்பம்

₹ 10,000 – 25,000

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 35,000 – 55,000

1 நாள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்

₹ 80,000 – 1,00,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 40,000 – 1,00,000

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 16,000 – 20,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 15,000 – 18,000

கூடுதல் ஆல்பம்

₹ 6,000 – 10,000

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 20,000 – 30,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 15,000 – 20,000

கூடுதல் ஆல்பம்

₹ 10,000 முதல்

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 40,000 – 1,50,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 10,000 – 50,000

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 25,000 – 50,000

1 நாள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்

₹ 30,000 – 50,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 50,000 – 1,50,000

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 20,000 முதல்

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 5,000 – 10,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 5,000 – 10,000

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 35,000 – 45,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 25,000 – 35,000

கூடுதல் ஆல்பம்

₹ 15,000 – 20,000

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 15,000 – 25,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 20,000 – 35,000

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 30,000 முதல்

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 40,000

பாரம்பரிய ஃபோட்டோகிராஃபி, ஒரு நாளுக்கு

₹ 15,000

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 10,000 – 25,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 15,000 – 25,000

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 8,000 – 12,000

கூடுதல் ஆல்பம்

₹ 5,000 – 15,000

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 6,000 – 10,000

1 நாள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்

₹ 16,000 – 22,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 25,000 – 35,000

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்

₹ 5,000 – 8,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 5,000 – 10,000

கூடுதல் ஆல்பம்

₹ 6,000 – 12,000

மேலும் 20 ஐக் காண்பி