தில்லி இல் உள்ள வெட்டிங் பிரைடல் மேக்அப் ஆர்டிஸ்ட்

Sumedha Thakur

Ashinemakeovers

Subah Seth

Makeup artist

மணமகளின் ஒப்பனை

₹ 15,000 – 30,000

விருந்தினரின் ஒப்பனை

₹ 5,000 – 10,000

ஒப்பனை ஒத்திகை

₹ 2,000 – 8,000

Surbhi Singhal

Surbhi makeovers

மணமகளின் ஹேர்டூ + ஒப்பனை

₹ 15,000 – 20,000

விருந்தினரின் ஒப்பனை

₹ 3,000 – 5,000

மேலும் 20 ஐக் காண்பி